PMs

Bevarandet av landskapets unika karaktär måste pietetsfullt beaktas vid en framtida förbättring och renovering av anläggningen.

Övergripande bankaraktär

”Min första reaktion är hur slående vackert banan är placerad i landskapet när man står på klubbhusrestaurangens terrass. Utsikten är magnifi k över hål 9 och 18 där dammen fyller ut landskapet. Banan ger en typisk känsla av parkbana/skogsbana med inslag av stora och mindre bergformationer i landskapet. Det fi nns även stora och små fl yttblock i naturen. Dessa platser innehåller små biotoper med liten säregen fl ora och fauna. Det är viktig att alla förbättringsarbeten tar hänsyn till dessa biotoper. Mellan hålen och längs banans angränsande marker domineras till stora delar av lövträd, tall och gran. På egendomen fi nns här och var ett antal äldre ekar, tallar granar, vilket bör friställas och lysa upp sin prakt i landskapet. Banans yngre träd med nedsatt vitalitet bör tas bort och återplanteras…..

Klicka på PMs för en större bild.