Artiklar

Trädvård vinter 2022

Wäsby Golf är en bana med många äldre träd, dessa vill vi förstås ta hand om och bevara så länge det är möjligt.

För att behålla säkerheten på banan och möjliggöra att dessa träd får stå i många år krävs det en del skötselåtgärder från vår sida. Arboristerna från Trädmästarna är specialister på att arbeta med skyddsvärda träd och träd i kulturhistorisk miljö och därför har vi anlitat dom för att arbeta med våra gamla, stora, fina träd.

Den här veckan har de genomfört olika arbeten som jag ska förklara syftet med nedan.

 

Dynamisk kronstabilisering

Lönn i Trädgården, Ek bakom JD 17 green och Ek bakom JD 1 green.

Ibland kan man se träd som har utvecklats med flera toppar eller som ett flerstammigt träd, exempelvis lönnen i trädgården som har fyra stora stammar eller eken bakom 17s green som har bildat två toppar. Oftast är detta ingen anledning till oro, men i vissa fall när trädet blir äldre och tyngre ger detta växtsätt svaga punkter i den strukturella uppbygganden och risken att någon av topparna eller stammarna brister från resten av trädet ökar.

I vårt fall är det precis vad som har hänt:

Hos eken bakom 17 green har vikten från topparna gjort att stammen har börjat spricka och kommer så småningom att behövas tas bort. Även lönnen i trädgården och en av ekarna bakom JD 1:ans green har liknade strukturella svagheter.

Om vi behöver ta bort dom ur säkerhetssynpunkt inom 5 år eller 25 år är svårt att avgöra men med denna kronstabilisering har vi förhoppningsvis förlängt dessa träds livslängd.

Trädmästarna beskriver på detta sätt hur en kronstabilisering fungerar:

Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare. För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar kan stabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.

En lyckad kronstabilisering förlänger trädets funktionella livslängd. Oftast utförs en avlastande beskärning i samband med stabiliseringen. Man avlägsnar och kortar av mindre grenar i avlastande syfte och undviker därigenom stora snittytor på trädet. 

Här ser ni en närbild på lönnen i trädgården efter man satt in linor i kronan för kronstabilisering.

 

Trädruin

När ett träd börjar dö är den vanliga åtgärden att fälla det för att det inte självmant ska falla och förstöra eller skada omgivningen. I vissa fall är det dock inte det bästa alternativet. Gamla träd och träd med håligheter är biologiskt viktiga och ofta klassade som skyddsvärda träd. Ute i naturen råder det brist på träd med dessa förutsättningar och genom att göra om ett träd till så kallad trädruin bidrar vi med att skapa viktiga livsmiljöer för naturens invånare.

En av ekarna mellan övre putt och rangen föll in i denna kategori. Att låta det stå i dåvarande skick var inte ett alternativ ur säkerhetssynpunkt. Risken att delar av eller att hela trädet skulle falla nästa gång det börjar blåsa var för stor. I stället har man nu tagit bort kronan och delarna av trädet som skulle fångat upp en eventuell vind och lämnat stammen i förmån för den biologiska mångfalden.

 

Avlastande beskärningar och borttagning av döda grenar

Utöver dessa viktiga åtgärder har arboristerna fått se över ett par ställen på bana där det generellt rör sig mycket människor under golfsäsongen. I förebyggande syfte har man tagit bort döda grenar från ekarna och på ett par ställen utfört avlastande beskärningar på stora, tunga grenar. Detta för att minska risken nedfallande grenar. Så ser ni högar med grenverk ute på banan vet ni vart det beror på. Dessa högar kommer att fraktas bort.

 

Bilder från banan med beskrivning av åtgärd: 

Ekarna höger om fairway på Skoda hål 1 som både fått en avlastande beskärning på grenen ut mot fairway och borttagning av mycket döda grenar.

Ekarna bakom green på JD hål 1 har även dom fått mycket döda grenar borttagna och eken längst till höger har fått en avlastande beskärning med kronstabilisering.

Ekarna höger om fairway på JD hål 3 har fått döda grenar borttagna.

Närbild av eken bakom green på JD hål 17.

Installerad kronstabilisering och tydlig vy av den påbörjade stamsprickningen.

De två ekarna mellan över putt och studion.

Den ena omgjord till trädruin och den andra rensad på döda grenar.

Lönnen i trädgården som fått en avlastande beskärning och kronstabilisering installerad.

Blomberget på hål 5 & 6 Skodabanan

Här på golfklubben vill vi utnyttja de stora ytor vi har och det känns viktigt att använda de ytor där det inte alltid hamnar golfbollar till annat. Golfbanan befinner sig ju också ute i naturen så ur ett miljöperspektiv är det en självklarhet för oss att främja växt- och djurlivet som vi har runt omkring oss på banan.

Ett exempel på hur vi gör detta är det stora blomberget som ligger mellan hål 5 och 6 på Skodabanan. Det är väldigt sällan som denna yta är i spel och det är inte heller ofta det händer att någon behöver gå där för att leta boll och därför har banpersonalen sått in ängsblommor som bidrar med näring och föda till bin och olika insekter.

Det kanske inte är alla som vet, men bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet men under de senaste åren har bina hotats av matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar och en tredjedel av de vilda biarter som finns håller på att försvinna.

En blomsteräng som den vi har på Skodabanan skapar föda i form av en mångfald av växtarter som blommar länge för bina och humlor. Ett sätt att göra vår golfbana vackrare med blommor bidrar till att främja djurarter och annat växtliv.