Alkohol och drogpolicy

Som medlem i Svenska Golfförbundet är Wäsby Golf bundna att tillämpa den alkoholpolicy som Svenska Golfförbundet antagit.

Svenska Golfförbundet är medvetet om att golfklubben inte utgör någon alkoholfri plats.
Detta till trots vill vi som ett av Riksidrottsförbundets (RF) specialidrottsförbund i enlighet med RF:s riktlinjer verka för att idrott och alkohol inte hör ihop. Detta gäller då framförallt i samband med klubbens ungdomsverksamhet och vid samtliga tävlingar.

Från SGF accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområde. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Alkoholhaltiga drycker med styrka högre än 15 volymprocent får inte delas ut som priser i tävlingar och får heller inte ges reklam för i samband med tävling. Undantag för reklam gäller i utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras.

Klubben har ansvaret att alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent inte utgör ett dominerande inslag i tävlingssammanhang, exempelvis som reklam för priser, eller delas ut som pris till spelare med ålder lägre än vad lagstiftningen för inköp anger.

Golftävling där spritprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans eller budskap som uppmanar till förtäring av alkoholhaltiga drycker. Tävlingar där varunamn för vin- eller ölprodukter ingår kan få förekomma efter samråd med SGF.

Reklam för alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent får förekomma, men får inte utgöra ett dominerande inslag på banan eller i anslutning till klubbhusområde, parkering, övningsområde eller utrymme där barn och ungdomar vistas. Dessa restriktioner gäller även för de tillfällen då golfbanan är upplåten för företagsgolf, branschgolf, etc.

NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT
Spelare, ledare och funktionärer Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i föreningens regi. Om till medlem, av medicinska skäl, förskrivets narkotikaklassade preparat skall medlem alltid informera tränare/klubbchef om detta. Om skäl föreligger kan eventuell dispensansökan göras. Om någon av föreningens ungdomar skulle påträffas påverkad av
eller med innehav av medel som är klassade som narkotika eller dopingpreparat skall följande åtgärder vidtas: o Samtal förs tillsammans med vårdnadshavare, minnesanteckningar upprättas och undertecknas o Anmälan görs till sociala myndigheter o Kontakt tas med Polismyndigheten Ingen av föreningens aktiva eller tränare/funktionärer får bruka narkotika eller dopingpreparat. Vid upptäckt skall följande åtgärder vidtas: o Enskilt samtal förs med den felande, minnesanteckningar upprättas och undertecknas. o Den felande skall omedelbart stängas av från samtliga uppdrag inom föreningen. o Kontakt tas med Polismyndigheten. et för att åtgärdsplaner genomförs vilar på klubbchefen och styrelsen. Det åligger styrelsen att besluta om ytterligare åtgärder vid brott mot denna nolltolerans. Spelare, tränare, funktionärer eller förälder som upptäcker eller misstänker avvikelse i förhållande till policyn ska omedelbart informera styrelsen/klubbchefen.